SỰ HIỆN DIỆN CỦA
LÀ NIỀM VINH HẠNH CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG

    SỰ HIỆN DIỆN CỦA
LÀ NIỀM VINH HẠNH CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI

HỌ NHÀ TRAI

HỌ NHÀ GÁI

VÀO LÚC:

HÔN LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

VÀO LÚC:

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

VUI LÒNG ĐẾN DỰ BUỔI TIỆC CHUNG VUI
CÙNG GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI TẠI: 

THIỆP 1

THIỆP 2

HÔN LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI

VÀO LÚC:

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

VUI LÒNG ĐẾN DỰ BUỔI TIỆC CHUNG VUI
CÙNG GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI TẠI: 

VÀO LÚC:

Quý khách hàng đặt 1 nội dung
 không cần điền phần này.

Gửi thông tin